InteraktContour hecht veel belang aan jouw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In deze privacy verklaring vind je informatie over de wijze waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, onder andere vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Om alle zaken rondom persoonsgegevens goed te regelen, hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via fg@interaktcontour.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van die gegevens noemen we het ‘verwerken’ van jouw persoonsgegevens.

We bewaren en gebruiken jouw persoonsgegevens natuurlijk heel zorgvuldig. Hieronder vind je meer informatie over hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

InteraktContour heeft jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten, bij ons werkt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je zelf met ons deelt via bijvoorbeeld mail, telefoon of brief.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

InteraktContour gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je goede zorg te kunnen bieden
  • Het uitvoeren van overeenkomsten als de zorg- en dienstverleningsovereenkomst , arbeidsovereenkomst of daarmee vergelijkbare overeenkomsten
  • InteraktContour verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deze gegevens zijn alleen in te zien voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat ze met jouw persoonsgegevens werken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InteraktContour bewaart persoonsgegevens van onze cliënten volgens de eisen die hier aan gesteld worden in de wet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InteraktContour neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is veilig mailen. InteraktContour gebruikt een systeem waarmee alle bestanden waarin persoonsgegevens staat veilig worden verzonden via e-mail. Daarnaast hebben wij voor medewerkers een e-learning ontwikkeld waardoor iedereen binnen InteraktContour op de hoogte is van hoe ze moeten omgaan met persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met anderen

InteraktContour deelt jouw persoonsgegevens alleen met anderen als dit noodzakelijk is voor de zorgverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met de organisaties en bedrijven met wie jouw persoonsgegevens delen, sluiten wij een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’ om ervoor te zorgen dat jouw gegevens net zo veilig zijn als bij InteraktContour. InteraktContour blijft verantwoordelijk voor jouw gegevens.

Het gebruik van cookies

Op onze websites www.interaktcontour.nl en www.verdermethersenletsel.nl maken wij gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om onze websites beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren.

Op onze sites kan je ook contact met ons zoeken. De persoonsgegevens die je hiervoor invult gebruiken wij alleen voor de verwerking van je vraag en delen wij niet met derden.

Wil je de cookievoorkeuren aanpassen? Ga dan naar deze pagina.

Je kunt overigens op je pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies heel makkelijk verwijderen. Dit doe je door de browsergeschiedenis te wissen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Natuurlijk heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of, zolang dit niet in strijd is met andere wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InteraktContour. Het gevolg hiervan kan wel zijn dat InteraktContour jou geen zorg meer kan leveren.

Je hebt ook het recht om in bepaalde gevallen ons te vragen jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, over te dragen aan jezelf of een andere door jou genoemde organisatie. Als je je persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, verwijderen of overdragen dan kan je dit verzoek sturen naar fg@interaktcontour.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou dan wel om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Om je privacy te beschermen, vragen wij je wel om je foto, paspoortnummer, burgerservicenummer en de strook met nummers onderaan je paspoort onherkenbaar te maken. We reageren dan zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Je hebt het recht om een klacht in te dienen

Zoals wij in deze privacyverklaring hebben vastgelegd, gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens, het delen en aanpassen hiervan. Heb je desondanks een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan lossen wij het graag zelf met je op. Komen we er samen niet uit? Dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@interaktcontour.nl

Heb je vragen?

Neem dan gerust contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@interaktcontour.nl. We helpen je graag.